Kobergs fideikomiss


Kobergs slott är vackert beläget vid sjön vanderydsvattnet. Flygfoto från 2002. © Åke Johansson.

Koberg var under medeltiden sätesgård, därefter länge frälsehemman under Gräfsnäs. Koberg omnäms år 1632 som sätesgård.
Koberg verkar ha varit ett så kallat fast hus, en försvarsanläggning.
Slottets äldsta byggnadshistoria är inte helt klarlagd. Troligen hör den östra delen av byggnaden från mitten av 1400-talet medan mittpartiet skall ha uppförts på 1620-talet och den sista västra delen av byggnaden i slutet av 1700-talet.
Slottsbyggnaden var fram till en genomgripande ombyggnad på 1890-talet ett lågt stenhus i två våningar med valmat sadeltak och oregelbundet placerade fönsteraxlar.

Vid ombyggnaden som avslutades år 1898 och leddes av slottsarkitekten Fredrik Liljekvist, erhöll byggnaden en i "Vasastil" utformad fasad. Efter mönster från Vadstena slott lät arkitekten utföra ett märkligt fyrsidigt torn mitt på den långa byggnaden.
Det gjordes många andra ändringar vid denna genomgripande renovering. Huvudbyggnaden har en längd på ca 60 meter. Det är en trevåningsbyggnad.

Ekonomibyggnaderna är i huvudsak tillkommna vid sekelskiftet 1900. Stallet uppfördes år 1904 i nationalromantisk stil. Huvuddelen av ekonomibyggnaderna bland annat ladugården, är belägen invid den allé, som leder fram till slottet. Utmed allén finns även gårdskontor samt en välbevarad före detta statarbostad.

Den förste kände ägaren av Koberg var en riddare på 1400-talet, Erik Nipetz. Det sägs att han roffade åt sig det han behagade.
De ser ut som om han helt enkelt tog ett hemman från Vanderydsbönderna.

Niclas Sahlgren - direktör i Ostindiska kompaniet och stor donator - förvandlade Koberg till ett så kallat fideikomiss, vilket det fortfarande är. Fideikomiss kommer av det latinska "fidei - commisum", anförtrott åt någons trohet,jord, egendom, som på grund av testamente eller dyligt skall gå i arv innom en viss släkt och ej får säljas av innehavaren (fideikomissarien).
Enligt en lag i kraft från år 1964 skall bestående fideikomiss i princip upphöra när innehavaren avlider.

Göteborgsköpmannen Niclas Sahlgren köpte Koberg år 1757. Sahlgren gjorde Koberg till fideikomiss för sin dotterdotter Anna Silferschiöld vars efterkommande ännu innehar det. Niclas Sahlgen var donator till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Detta sjukhus öppnades år 1782 med 24 sjuksängar. Det kan tillläggas att Niclas Sahlgren också instiftade Gåsevadholms fideikomiss i Halland.

Till fideikomisset hör landets största samling porslin och näst största privata bibliotek (ca 50 000 band) tilgängligt för forskare.

Kobergs fideikomiss äger större delen av all mark i Lagmansereds socken. Fideikomisset äger också en del mark i Hålanda och Väne Åsaka socknar. År 1834 införlivades Livereds säteri genom köp av Nils August Silfverschiöld d. y.
Nuvarande fideikommissarie: Nils-August Otto Carl Niclas Silferskiöld, född 31 maj 1934.
Gift med Desireé Sibylla, svensk prinsessa född 2 juni 1938.

Kobergs hemsida

Tillbaka